Available courses

Әлеуметтік- саяси білімдер модулі (Психология) курсы педагогикалық процессжәнеоқыту тұжырымдамаларына, білім беру психологиясының негізгі бағыттарына, түсініктері мен категорияларына шолу ұсынады. Студенттер оқу іс-әрекетінің құрылымын сыни тұрғыдан бағалауға және талдауға, педагогикалық іс-әрекеттің психологиялық заңдылықтары мен оқу-тәрбие процесінің әртүрлі кезеңдерін тәжірибеде қолданады.

Визуалды өнер-1 пәні – студенттердің көркемдік танымын, эстетикалық талғамын қалыптастыруда маңызды роль атқарады. Визуалды өнерді (Сурет) меңгермей живопистен графикадан, қол өнерден және мүсіннен мықты маман дайындау мүмкін емес. студенттердің түсінігі мен қабілеті дамып, ақыл ойын арттыру арқылы сурет салу мүмкіндіктерін арттырады.

"Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы " онлайн курсына қош келдіңіздер!

Курс аясында тілдің сөзжасамдық ұғымдар мен заңдылықтарды; сөзжасам жүйесін; сөзжасамдық мағына, олардың жасалу тәсілдері мен түрлерін; тұлғалық өзгеруін; сөз таптарының сөзжасам жүйесін; олардың ерекшеліктерін ажырата білуді; білім алушылардың тілдік элементтердің тұлғалық, құрылымдық, мағыналық сипаттарына талдау жасау дағдысын қалыптастыруды және дамытуды үйренесіз.

Оқуда сәттілік тілейміз!

Курс 3 модульдан тұрады (практикалық сабақ, бейнедәрістер/аудиожазбалар).

Курстан өткенде, сіздің денеңіздің қалай жұмыс істейтіндігі туралы терең түсінікке ие боласыз. Адам денесі - бұл қозғалуға, ойлауға, сезінуге және өмір сүруге мүмкіндік беретін маңызды функцияларды орындайтын күрделі жүйе екенін түсінесіз. Білім алушы адам денесінің құрылымы мен формасы, оның қызметі мен дамуына байланысты оның мүшелері туралы білімді меңгереді.

Тілді дамыту әдістемесі мамандарды даярлауда негізгі оқу пәндерінің бірі болып табылады. Оқу бағдарламасының мазмұнында мектепке дейінгі ұйымда тілді және тілдік қарым-қатынасты дамыту міндеттерін шешудегі кешенді тұғыр көрсетілген.
Курстың мақсаты – мектепке дейінгі жастағы балалардың тілін дамыту технологиялары мен заманауи теориялары саласында болашақ педагогтің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру болашақ педагогтардың көптілділік жағдайында мектепке дейінгі жастағы балалардың тілін дамыту саласында ұйымдастырушылық-басқарушы, ғылыми-әдістемелік іс-әрекетке даярлығын қалыптастыру.

Бұл курста тыңдаушылар:
Дене шынықтыру оқыту әдістемесі  пәнін оқу барысында студенттер дене тәрбиесі және спорттық жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыруға қажет дене тәрбиесі амалдарын, әдістерін, қағидаларына қорытынды жасайды және  тұжырымдамалары негізін түсінеді.
Іске асыру үшін қажетті жағдайларды анықтауға біліктілік пен дағдының ең аз көлемін, дене қуаты қасиеттерін, оны дамыту жолдары туралы теориялық мәліметтерді қолданады.
Жоспарлау технологиясын, сабақтарды, дене шынықтыру жүйесінің бастапқы ұғымдарды, ондағы жетістіктерге жету үрдісін жоспарлауды және ұйымдастыруды, дене сапаларын тәрбиелеуді.
өзіндік қорытынды жасауды, бақылау сабақ жүргізуді талдайды.
Арнайы жағдайларда: өз тәжірибесі туралы сын тұрғысынан ойлану (рефлексия) мәселелердің шешімін табады, іскеліктері мен дағдыларын салыстырады және бағалайды.

Курс «Психология развития личности в онтогенезе» занимает одно из центральных мест в структуре психологического образования и подготовки специалиста психологического профиля. Для профессионального педагога-психолога знание условий и механизмов развития человека на разных этапах онтогенеза является основополагающим, так как специалист не только следует логике этих условий, но и целенаправленно сам их создает и организует. Знание закономерностей развития человека входит в целевые, содержательные и организационные моменты практической деятельности специалиста психологического профиля.

Сәндік-қолданбалы өнері арқылы шығармашылық қабілеттерді дамыту және жеке тұлғаның белсенділігінарттырады және үнемі жүзеге асыратын қабілетті қалыптастырады.

Бейнелеу өнері арқылы шығармашылық қабілеттерді дамыту және жеке тұлғаның белсенділігін арттырады және үнемі жүзеге асыратын қабілетті қалыптастырады.

Бейнелеу өнері арқылы шығармашылық қабілеттерді дамыту және жеке тұлғаның белсенділігін арттырады және үнемі жүзеге асыратын қабілетті қалыптастырады.

Онлайн курс немецкого языка. Курс состоит 8 модулей. В каждом модуле имеется по 5 тем.  Базовый немецкий язык – это возможность свободно общаться на основные бытовые темы, понимать речь, четко излагать свои мысли, грамотно писать. В ходе обучения в рамках программы наши слушатели осваивают:

Более 800 слов на темы знакомства, дружбы, семьи, досуга, занятий спортом, развлечений, быта.

Базовая грамматика А1:

- основные местоимения, глаголы, предлоги и артикли, склонения, порядок слов в предложениях;

- понимание речи носителей, правильное произношение, грамотное письмо.

Программа адаптируется под текущий уровень владения языком и цели. Базовая программа включает основную грамматику и повседневную лексику

На данном курсе я познакомлю вас с темами «Язык и его основные функции»,  а также с видами и формами речи,  «Текст как основная единица коммуникации».  Подробно остановимся на теме «Функционально-смысловые типы речи». Изложу  об описании, повествовании и о рассуждении как функционально-смысловой тип речи. Обобщаются   и систематизируются  знания о стилях речи  и присущие им признаки,  научимся применять стили   речи по ситуации.

Роботты техниканың даму негіздері мен тарихтарын біледі, роботтарды ұғынуға, жоспарлауға және елеуге қатысты негізгі әдістерді түсінеді, роботты техникалық жүйелердегі тетіктер мен моторларды қолданады, Arduino Uno және Fischertechnik конструкторында жұмыс жасай білу принциптерін талдайды, роботты техникалық жүйелердегі математика, физика, геометрия және информатика сабақтарында алған теориялық білімдерді қолдануды таңдайды, топтық және жобалық жаттығулар жұмыстарының артықшылықтарын бағалайды, білім беру конструкторын пайдаланумен құрастыру, үлгілеу, құрылымдау жұмыстарын құру барысында кездескен мәселелердің оңтайлы шешімін табады, топтық зеттеулер және эксперименттік жұмыстарды жүргізу барысында ұжымда, командамен жұмыс жасай алады, әріптестерімен, оқушылармен тиімді қарым-қатынас жасайды.

Бұл курста web бағдарламалаудың негіздері: HTML тілі, CSS стильдері, JavaScript және PHP тілдеріне қысқаша шолу жасалады. Барлық материалдар қарапайым, түсінікті етіп беріледі. Әрбір жаңа материал мысалдар көрсету арқылы пысықталып, тәжірибелік жұмыс тапсырмаларымен бекітіледі.

Аталған курста педагогикалық процесс және оқыту ұғымдарына шолу жасауды, оқу әрекетінің психологиясы туралы білімді теориялық және практикалық тұрғыдан меңгеруді, оқу процестерінің, оқытудың, оқытудың және тәрбиелеудің өзара байланысын, сонымен қатар ғылыми психологиялық ойлауды қалыптастыруды ұсынады. Студенттер оқу іс-әрекетінің құрылымын сыни тұрғыдан бағалауға және талдауға, оқу-тәрбие процесінің әртүрлі кезеңдеріндегі педагогикалық іс-әрекет пен педагогикалық ықпалдың психологиялық заңдылықтарына ой жүгіртуге үйренеді.

Бұл курс педагогикаға ғылым ретінде шолу, оның диалектикалық, қарама-қайшылықты және әдіснамалық ерекшелігін ұсынады. Студенттер дүниетанымды, әлеуметтік және жеке маңызды педагогикалық мәселелерді талдайды, тұтас педагогикалық процестің заңдылықтары мен принциптері туралы сыни тұрғыдан ойластырады. Курс студенттерге болашақ мұғалім ретіндегі рөлін қайта қарауға мүмкіндік береді және жалпы педагогикалық құзыреттіліктің қалыптасуына ықпал етеді.


Педагогическая психология, как одно из направлений психологической науки, является комплексной дисциплиной. В курсе «Педагогическая психология» слушатели  создадут  общее представление об основных направлениях, понятиях и категориях педагогической психологии, концепциях педагогического процесса и обучения и их психологических оснований, смогут анализировать структуру учебной деятельности, применять и учитывать на практике психологические  закономерности педагогической деятельности и педагогического воздействия на разных этапах воспитательно-образовательного процесса; смогут интерпретировать  специфику выявления психологических основ деятельности учителя, его профессиональных и личностных качеств, стилей педагогической деятельности и педагогического общения. Также слушатели смогут грамотно осуществлять обучающее и воспитательное воздействие в условиях семьи и школы на основе знаний возрастных особенностей ребенка и динамики его развития в интеллектуальном и личностном плане. В структуру педагогической психологии входят: - психология обучения; - психология воспитания; - психология учителя. Данная программа построена с учетом основных принципов науки педагогики и психологии.  В целом программа включает в себя темы, знание которых необходимо   для осмысления педагогических и психологических  аспектов и реализации педагогической составляющей своей профессиональной деятельности. Отдельное внимание уделяется рассмотрению психологическим аспектам профессиональной деятельности учителя.

Курс информатика, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және робототехника саласындағы студенттерді компьютерлік желілерді құру мен жұмыс істеудің теориялық және практикалық негіздерімен таныстыруға, желілік технологиялармен жұмыс істеу мәдениетін қалыптастыруға арналған.

Тәуелсіздік тұсында дүниеге келген қазақ әдебиетінің маржандары өзінің сан қырлы түрімен және бай мазмұнымен, кейіпкерлерінің сан түрлі өмірлік жағдаяттары мен шешім табу жолдарын көрсетуімен өз оқырмандарын адамгершіліктің, сұлулықтың, патриоттықтың сансыз қырмен түрленген болмысына тәрбиелеуге әлеуеті мол деп танылады. Тәуелсіздік жылдарында жазылған көркем әдебиет туындылары қазақ әдебиетінің алтын қорын тақырыптық жағынан, көркемдік ерекшелік, поэтикалық стиль жағынан да байыта түскені анық. Осы кезеңде жарық көрген шығармалармен таныса отырып, олардың тақырыптық идеясын, көркемдік ерекшелігін ашуға тырысу. Автордың өзіндік көзқарасын аша отырып, оқырманның ой елегінен сұрыпталған туындыларды оқып, оны әдеби теориялық жағынан талдау.

«Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы» курсы тыңдаушыларға қазақ тілінің грамматикалық құрылысының негізгі ұғымдары мен заңдылықтарын білуге, сөзжасам жүйесінің бірліктері мен ерекшеліктерін ұғынуға, сөздің морфологиялық құрылымы мен құрамын, жасалу жолдарын дұрыс анықтауға, сөздерді таптастыру ұстанымдарын ажыратуға мүмкіндік береді.

«Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы» пәнін игеру нәтижесінде тыңдаушылар сөзжасам мен морфологияның жалпы теориялық мәселелерін жан-жақты зерделеп, оның ішінде сөздердің лексика-грамматикалық топтары, грамматикалық сыр-сипаты, тілдегі грамматикалық мағыналар мен формалар туралы заңдылықтардың қолдану аясын жетік біліп шығады.


Курсты оқу барысында тыңдаушылар Python программалау тілінде программаларды жобалау тәсілдері мен әдістерін топтастыра біледі; Python программалаудың анықтамалары мен ұстанымдарын; негізгі алгоритмдік құрылымдарды және олардың программада жазылу ережелері; Python программалау тілінің программалық өнімнің құрылымы және ұйымдастыруын; қосымшаларды жазудың негізгі тәсілдерін қолданады; Python тілінде қандай  да бір есепті практика жүзінде орындау үшін бағдарламалық қосымша құруды; бағдарламаны жөндеп және тестілеуді дағдыланады.

Бұл курста тыңдаушылар Қазіргі электрондық есептеуіш техникасының пайда болуы, дербес компьютер, компьютерлер жіктемесін түсінеді, микропроцессордың дербес компьютерлер дамуындағы орны, санау жүйелері, логика алгебрасының элменттерін қолданады, қосындылағыш,  санауыш, процессор,  плоттер, принтер, сканер,  мәліметтер форматы, командалар жүйесі, BIOS құралдары, мәтіндік сигналдар, желдеткіштер, КЭШ – жады жұмыстарын жасайды.

Курсты оқу барысында тыңдаушыларға 3D-модельдерді құрудың қазіргі принциптері және әдістерімен таныстырып, 3ds max ортасында жұмыс істеу білімі мен дағдыны меңгертіп, шығармашылық және дизайнерлік қабілеттерін дамытады.

Мектепте оқыған қазақ тілі пәнін жоғары оқу орнының бағдарламасы аясында тереңдетіп, алғашқы түсініктерін кеңейтіп, нақты ережелер мен емле заңдылықтарын үйренеді. Фонетика саласының өзіндік ерекшеліктерін ұғынып, ауызекі тілдегі қарым-қатынаста тіл дыбыстарын дұрыс дыбыстауға бейімделеді. Лексикалық заңдылықтарға байланысты сөз оралымдарын ретімен қолдануға дағдыланады және өз шығармашылық деңгейі бойынша сөйлеу әрекетінде тиімді қолдана біледі. Грамматикалық ережелерге сәйкесті сөз таптарының түрлерін, мысалдарын ажыратып, түсіндіре біледі және өз ойын еркін әрі тиянақты түрде жеткізе алады. Жазылым және айтылым дағдыларын сақтай отырып сөйлемнің құрылысы мен құрамына болжам жасап, ойдың шашыраңқы болмай біртұтас негізде жасалуына күш салады.

Осы бағдарлама, бұған дейінгі бағдарламалардан өзгеше, шеттілдік білім берудің жаңа ғылыми парадигмасынан шыға отырып, тек біртұтас білім, дағды және іскерліктер жүйесін меңгертіп қана қоймай, студенттердің әдіснамалық мәдениетін дамытуға, олардың өз бетімен атқаратын әрекетін, оның қалыптастырылған кәсіптік маңызды құзыреттілік көмегімен қабілеттілік пен әзірлікті қоюға және шығармашылықпен оқытушылардың сабақта және сабақтан тыс әрекетін ұйымдастыруға және меңгеруге бағытталған.

Дисциплина «Социология» как составляющая междисциплинарного модуля социально-политических знаний призвана сформировать способность критического понимания системы межличностных отношений в социуме, осознания природы социума, системы его групп, институтов. Он направлен на развитие «социологического воображения» (по определению С. Райт Миллс), которое обеспечивает понимание макро- и микро социологических процессов, и без которого невозможна модернизация сознания и адаптация казахстанского общества к глобальным вызовам современности.

In this course, listeners and viewers will be provided with an opportunity to enhance their understanding of multiculturalism, raise awareness of importance of multicultural education. Participants of the course will be given a strong foundation for creative and critical thinking in the context of realizing the cultural diversity on the global scale and in the local context. The course will provide viewers with all the necessary skills for improving and enhancing the understanding of culture in education, cultural identities, and teacher’s perception of ME, the role of family involvement in education and multiple other significant issues. This online-course will be useful for viewers not only from the perspective of learning the course, but also from the lens of using creative technological tools that is very important in the modern educational trends.